Netfilms Guiders

Netflix σειρές, Netflix ταινίες, Netflix προσεχώς και ειδήσεις

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.netfilms.gr.

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη από τον άκυρο όρο, θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμμόρωση περιεχομένων

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το κείμενο περιεχομένου της ισοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία μας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο.

Το όνομα χώρου (domain name) www.netfilms.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την 13-02-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 3394672.

Το φωτογραφικό περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται, φέρει την άδεια του δημιουργού του, εκτός κι αν αποτελεί απόσπασμα του συνολικού του έργου, οπότε και δεν απαιτείται βάση του Νόμου 2121/93, άρθρο 19.

Το video περιεχόμενο, γίνεται αποκλειστικά με ενσωμάτωση στο σώμα της ιστοσελίδας (embeded video), από την διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα YouTube. Η άδεια χρήσης και οι περιορισμοί του, διέπονται από τους κανόνες χρήσης της εν λόγω κοινωνικής πλατφόρμας και το περιεχόμενο που επιλέγουμε αποτελεί αποσπασματικό δείγμα της συνολικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημιουργού του, για τον σκοπό προώθησης του συνολικού του έργου.

Τυχόν αναδημοσίευση άρθρου στο σώμα της ιστοσελίδας, περιέχει την άδεια και τα διακριτικά της πηγής του, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2121/93.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν δείναται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση και τη χρήση των παρχομένων πληροφοριών. Το σύνολο του περιεχομένου παρέχονται «ως έχουν».

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους μας ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους μας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά μας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των περιεχομένων.

Ευθύνη επισκέπτη

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο, λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Διατηρούμε ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης εντοπίσει κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείτε να ενημερώσει άμεσα τον διαχειριστή στο tathineos@gmail.com.

Τελευταία αναθεώρηση των Όρων Χρήσης :
Φεβρουάριος 2020